Algemene Voorwaarden 
  
  1. Algemeen
  
 Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en zijn cliënt inzakebehandeling en/of het leveren van   diensten. Onder cliënt wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers, die de dienst   van de diëtist en/of personal trainer inroepen.
  
  2. Behandelingen


 Dieet  
 De behandelingen van Connected - Dieetadviezen & Personal Training zijn conform de prestatiebeschrijvingen voor extramurale dieetadvisering van        de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze regeling is per 2018 van kracht en heeft het kenmerk TB/REG-18612-01. De mogelijke prestaties die   worden uitgevoerd zijn: screening (6050), Intake en onderzoek na screening (6051), Intake en onderzoek na verwijzing (6052), Screening en intake en onderzoek (6053), Individuele zitting diëtetiek (6000), Toeslag voor behandeling aan huis (code). Deze prestaties worden vermeld op de factuur en worden in blokken van 15 minuten   in rekening gebracht. 

 

 Personal training

 Personal training van Connected - Dieetadviezen & Personal Training omvat trainingsadviezen, begeleiding en trainingsschema's volgens de National Strength and Conditioning   Association. De prestatiebeschrijvingen die worden gefactureerd omvatten 'Personal Training' en 'Proef Training'. De kosten hiervoor worden   gerekend in blokken van 1 uur. Personal training en daarbijkomende
  
  3. Verhindering
  

 Dieet & Personal training
 Indien de cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip te  verschijnen, dient hij/zij de diëtist/personal trainer hiervan zo spoedig mogelijk   op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd kunnen in rekening worden gebracht. Dit wordt niet vergoed   door zorgverzekeraars. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, whats-app, sms of per e-mail   te worden gedaan.
  
  4. Tarieven, declaraties en facturen.
  

 Dieet 
 Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 klokuren per kalenderjaar (ongeveer 4 tot 6 consulten). In sommige gevallen zijn extra   uren dieetadvisering opgenomen in een aanvullende polis. Connected - Dieetadviezen & Personal Training heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars en stelt haar eigen   prijzen vast. Dit betekent dat jij de factuur dient te betalen aan Connected - Dieetadviezen & Personal Training, maar deze kan je in de meeste gevallen declareren bij uw zorgverzekering. Of u het volledigde of slechts een deel van het bedrag vergoed krijgt is afhankelijk van uw zorgverzekeraar, uw polis en uw eigen risico. Gemiddeld hanteren de meeste zorgverzekeringen een tarief van € 15 per kwartier.

 

 Personal training

 Personal training is niet opgenomen in de basisverzekering. Dit betekent dat je gefactureerde kosten niet kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar.   Voor de kosten zie de pagina: 'Diensten'. 
  
 Consultsoort Contacttijd en administratie (Dieet & Personal training)
 De consulttijd wordt onderverdeeld in directe tijd (de tijd dat u in de kamer van de diëtist bent) en indirecte tijd. Indirecte tijd is tijd die nodig is voor   aanmaken dossier, dieetadvies, behandelplan, rapportage enz. Ditzelfde geldt voor personal training; de directe tijd is de tijd die je getraind, gemeten of   gewogen wordt of de tijd dat je een consult voert met de personal trainer. De indirecte tijd is de tijd die nodig is voor het aanmaken van een dossier, en   een trainingsprogramma.
  
  5. Beëindiging
 

 Dieet & Personal training 
 Beëindiging van de behandeling vindt te allen tijde plaats in overleg met de cliënt. De diëtist/personal trainer kan de behandeling eenzijdig beëindigen   indien deze naar verwachting van de diëtist/personal trainer niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist/personal trainer stelt de cliënt tijdig op de   hoogte wanneer hij een dergelijke situatie ziet aankomen. In het geval van aanschaffing van een dieet- en/of personaltraining'straject door de cliënt,   zal bij eenzijdige   beïndiging  door de diëtist/personaltrainer het resterende bedrag voor openstaande trainingen en/of consulten teruggestort worden.   Kosten voor de   inirecte tijd vallen hier niet ondder.
  
  6. Betaling
  
 Dieet & Personal training 

 Connected-pt hanteert een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum.
  
  Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde periode, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de   cliënt nog niet aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, zullen alle kosten die verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in   rekening worden gebracht bij de cliënt. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten voor incasso door een incassobureau en   gerechtelijke kosten. 
  
  7. Incasso
 

 Dieet & Personal training 
 De diëtist/personal trainer is in het hierboven onder artikel 6. vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel   derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een 1e herinnering worden gestuurd. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden   verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00. Indien hierna door de cliënt nog steeds niet tot betaling   wordt overgegaan, wordt een incassobureau ingeschakeld.
  
  
  8. Verschuldigdheid
  

 Dieet & Personal training 
 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de cliënt verschuldigd is, de gegevens in de administratie van de   diëtist/personal trainer bindend.
  
  
  9. Aansprakelijkheid
  
 Dieet & Personal training  

 Het advies van de diëtist/personal trainer is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat kan worden gegarandeerd. Connected - Dieetadviezen   & Personal Training sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de cliënt van   door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is   van aantoonbare opzet of grove schuld van de zijde van de diëtist/personal trainer. 
  
  
  10. Klachten
  

 Dieet
 In geval van eventuele klachten wordt er van uit gegaan dat deze eerst worden besproken met de diëtist. Misschien kom je er samen al uit als je   kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om hiervoor een aparte afspraak te   maken, zodat jouw behandelaar voldoende tijd voor je kan uittrekken. Je kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing. Klachten die niet   in onderling overleg  kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161 3800 BD   Amersfoort.

 

 Personal training

 Bij klachten rondom personal training en alle bijbehorende taken geleverd aan jou door Connected - Dieetadviezen & Personal Training, kunt u niet   terecht bij een klachtenorgaan, maar dient u deze klachten bekend te maken bij de personal trainer via persoonlijk contact, telefoon of e-mail.   Vervolgens zal de personal trainer met   jou een geschikte oplossing zoeken.
  
  
  11. Privacy

 Dieet & Personal training 
 De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Connected - Dieetadviezen &   Personal Training handelt conform deze wet. Hiernaast hanteert Connected - Dieetadviezen & Personal Training de AVG-wetgeving die sinds 25 mei   2018 van kracht is gegaan. Voor méér informatie; lees de privacy verklaring.
  
  
  12. Wijziging van algemene voorwaarden en tarieven
  
 Dieet & Personal training 

 Connected - Dieetadviezen & Personal Training is gerechtigd de Algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen. Indien dit gebeurd zal je hiervan op de   hoogte gesteld worden en   wordt er van je verwacht deze wijzigingen begrepen te hebben en bij het gebruik van de diensten door Connected -   Dieetadviezen & Personal Training ga je   akkoord met deze   algemene voorwaarden en tarieven. Bij een wijziging van de tarieven zullen de kosten   van het door jou aangeschafte traject niet   veranderen.

 Dieet

 Per 1 januari van elk nieuw kalenderjaar worden de tarieven aangepast aan de door de zorgverzekeraars vastgestelde tarieven. Het standaardtarief en     de uittoeslag voor huisbezoek worden hierop afgestemd.
  
 De wijzigingen treden twee weken na bekendmaking in werking en zijn ook van toepassing op reeds bestaande overeenkomsten. Indien de cliënt deze  wijzigingen niet wenst te accepteren, kan hij/zij de overeenkomst schriftelijk beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van   kracht worden. Deze schriftelijke opzegging moet dan wel voor de ingangsdatum van de wijziging in bezit zijn van Connected - Dieetadviezen & Personal Training.

PRIVACY VERKLARING

Connected - Dieetadviezen & Personal Training gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Als je gebruik maakt van diensten van Connected - Dieetadviezen & Personal Training dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist/personal trainer of via de website of mail. Denk hierbij aan:

  • Naam

  • Geboortedatum

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer / mobiel nummer

  • E-mailadres

  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

Waarom is dat nodig?

Connected - Dieetadviezen & Personal Training heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken EN/OF om je personal training te kunnen geven en je te voorzien van bijbehorende trainingsschema's en adviezen.  

 

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Connected - Dieetadviezen & Personal Training bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling of personal training (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

 

Delen met anderen

Connected - Dieetadviezen & Personal Training zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Indien nodig, heeft Connected - Dieetadviezen & Personal Training overeenkomsten met andere zorgverleners voor veilige gegevensoverdracht. Bij rapportage aan de arts of specialist geldt geen verwerkersovereenkomst omdat zij vallen onder mede verantwoordelijken.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar marc.wolswijk@gmail.com. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging

Connected - Dieetadviezen & Personal Training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 06 19650351 of via marc.wolswijk@gmail.com.

 

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Connected - Dieetadviezen & Personal Training kun je contact opnemen met je diëtist/personal trainer via (mailadres).

 

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

© Connected - Dieetadviezen & Personal Training - 2019 - KvK: 65756851 - Algemene voorwaarden + Privacy verklaring