Algemene Voorwaarden 
  
  1. Algemeen
  
 Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en zijn cliënt inzakebehandeling en/of het leveren van   diensten. Onder cliënt wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers, die de dienst   van de diëtist inroepen.
  
  2. Behandelingen


 Dieet cursus
 De behandelingen van Connected - Dieetadviezen & Personal Training zijn conform de prestatiebeschrijvingen voor extramurale dieetadvisering van        de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze regeling is per 2018 van kracht en heeft het kenmerk TB/REG-18612-01. De prestatie die wordt uitgevoerd is: Individuele zitting diëtetiek (6000). Deze prestaties worden vermeld op de factuur en worden in blokken van 15 minuten in rekening gebracht. 


  3. Verhindering
  

 Dieet cursus
 Wanneer de client niet aanwezig is tijdens de opgegeven dagen betreffende de cursus geldt geen geld terug garantie. Indien de client een cursus dag mist kan hij of zij niet mee doen aan de hier op volgende cursusdag.
  
  4. Tarieven, declaraties en facturen.
  

 Dieet cursus
 Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 klokuren per kalenderjaar (ongeveer 4 tot 6 consulten). In sommige gevallen zijn extra   uren dieetadvisering opgenomen in een aanvullende polis. Connected - Dieetadviezen & Personal Training heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars en stelt haar eigen   prijzen vast. Dit betekent dat jij de factuur dient te betalen aan Connected - Dieetadviezen & Personal Training, maar deze kan je in de meeste gevallen declareren bij uw zorgverzekering. Of u het volledigde of slechts een deel van het bedrag vergoed krijgt is afhankelijk van uw zorgverzekeraar, uw polis en uw eigen risico. Gemiddeld hanteren de meeste zorgverzekeringen een tarief van € 15 per kwartier.
  
 Consultsoort Contacttijd en administratie (Dieet cursus)
 De consulttijd wordt verrekend a.d.h.v. directe tijd (de tijd dat u aanwezig bent).
  
  5. Beëindiging
 

 Dieet cursus
 Beëindiging van de behandeling vindt te allen tijde plaats in overleg met de cliënt. De diëtistr kan de behandeling eenzijdig beëindigen indien deze naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer hij een dergelijke situatie ziet aankomen. In het geval van aanschaffing van een dieet cursus door de cliënt,   zal bij eenzijdige   beïndiging  door de diëtist het resterende bedrag voor openstaande dagen terug gestort worden. 
  
  6. Betaling
  
 Dieet cursus

 Connected - dieetadviezen & personal training; hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
  
  Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde periode, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de   cliënt nog niet aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, zullen alle kosten die verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in   rekening worden gebracht bij de cliënt. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten voor incasso door een incassobureau en   gerechtelijke kosten. 
  
  7. Incasso
 

 Dieet cursus
 De diëtist/personal trainer is in het hierboven onder artikel 6. vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel   derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een 1e herinnering worden gestuurd. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden   verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00. Indien hierna door de cliënt nog steeds niet tot betaling   wordt overgegaan, wordt een incassobureau ingeschakeld.
  
  
  8. Verschuldigdheid
  

 Dieet cursus
 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de cliënt verschuldigd is, de gegevens in de administratie van de   diëtist bindend.
  
  
  9. Aansprakelijkheid
  
 Dieet cursus

 Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat kan worden gegarandeerd. Connected - Dieetadviezen   & Personal Training sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de cliënt van   door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is   van aantoonbare opzet of grove schuld van de zijde van de diëtist.
  
  
  10. Klachten
  

 Dieet cursus
 In geval van eventuele klachten wordt er van uit gegaan dat deze eerst worden besproken met de diëtist. Misschien kom je er samen al uit als je   kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om hiervoor een aparte afspraak te   maken, zodat jouw behandelaar voldoende tijd voor je kan uittrekken. Je kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing. Klachten die niet   in onderling overleg  kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161 3800 BD   Amersfoort.
  
  11. Privacy

 Dieet & Personal training 
 De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Connected - Dieetadviezen &   Personal Training handelt conform deze wet. Hiernaast hanteert Connected - Dieetadviezen & Personal Training de AVG-wetgeving die sinds 25 mei   2018 van kracht is gegaan. Voor méér informatie; lees de privacy verklaring.
  
  
  12. Wijziging van algemene voorwaarden en tarieven
  
 Dieet cursus

 Connected - Dieetadviezen & Personal Training is gerechtigd de Algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen. Indien dit gebeurd zal je hiervan op de   hoogte gesteld worden en   wordt er van je verwacht deze wijzigingen begrepen te hebben en bij het gebruik van de diensten door Connected -   Dieetadviezen & Personal Training ga je   akkoord met deze   algemene voorwaarden en tarieven. Bij een wijziging van de tarieven zullen de kosten   van het door jou aangeschafte traject niet   veranderen.

 Dieet cursus

 Per 1 januari van elk nieuw kalenderjaar worden de tarieven aangepast aan de door de zorgverzekeraars vastgestelde tarieven. Het standaardtarief en     de uittoeslag voor huisbezoek worden hierop afgestemd.
  
 De wijzigingen treden twee weken na bekendmaking in werking en zijn ook van toepassing op reeds bestaande overeenkomsten. Indien de cliënt deze  wijzigingen niet wenst te accepteren, kan hij/zij de overeenkomst schriftelijk beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van   kracht worden. Deze schriftelijke opzegging moet dan wel voor de ingangsdatum van de wijziging in bezit zijn van Connected - Dieetadviezen & Personal Training.

PRIVACY VERKLARING

Connected - Dieetadviezen & Personal Training gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Als je gebruik maakt van diensten van Connected - Dieetadviezen & Personal Training dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist/personal trainer of via de website of mail. Denk hierbij aan:

  • Naam

  • Geboortedatum

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer / mobiel nummer

  • E-mailadres

  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

Waarom is dat nodig?

Connected - Dieetadviezen & Personal Training heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken EN/OF om je personal training te kunnen geven en je te voorzien van bijbehorende trainingsschema's en adviezen.  

 

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Connected - Dieetadviezen & Personal Training bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling of personal training (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

 

Delen met anderen

Connected - Dieetadviezen & Personal Training zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Indien nodig, heeft Connected - Dieetadviezen & Personal Training overeenkomsten met andere zorgverleners voor veilige gegevensoverdracht. Bij rapportage aan de arts of specialist geldt geen verwerkersovereenkomst omdat zij vallen onder mede verantwoordelijken.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar marc.wolswijk@gmail.com. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging

Connected - Dieetadviezen & Personal Training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 06 19650351 of via marc.wolswijk@gmail.com.

 

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Connected - Dieetadviezen & Personal Training kun je contact opnemen met je diëtist/personal trainer via (mailadres).

 

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

© Connected - Dieetadviezen & Personal Training - 2019 - KvK: 65756851 - Algemene voorwaarden + Privacy verklaring